Serviceloven §141 - §101

Servicelovens § 101

§101 – Kommunalbestyrelsen skal tilbyde behandling af stofmisbrugere.

Stk. 2 – Tilbud efter stk. 1 skal iværksættes senest 14 dage efter henvendelsen til kommunen.

Stk. 3 – Social- og indenrigsministeren fastsætter i en bekendtgørelse regler om behandling efter stk. 1 og 2 af stofmisbrugere under 18 år i særlige tilfælde.

Stk. 4 – En person, der er visiteret til behandling, kan vælge at blive behandlet i et andet offentligt behandlingstilbud eller privat behandlingstilbud af tilsvarende karakter som det, der er visiteret til efter stk. 1.

Stk. 5 – Fristen efter stk. 2 kan fraviges, hvis personen vælger at blive behandlet i et andet offentligt eller privat behandlingstilbud end det, kommunalbestyrelsen har visiteret til efter stk. 1.

Stk. 6 – Retten til at vælge efter stk. 4 kan begrænses, hvis hensynet til stofmisbrugeren taler for det.

Kilde: Danskelove

Servicelovens § 141 SUL døgn og ambulantbehandling

Det Gode Liv tilbyder ambulant og døgnmisbrugsbehandling. Sundhedsloven § 141 fastslår disse rettigheder i forhold til den enkelte borgers krav på anonym alkoholbehandling. Både som døgn og ambulant forløb, gerne i samarbejde med lokale kommuner.

Serviceloven § 141

Servicelovens bestemmelser dækker den aktiverende støtte, omsorg og efterfølgende hjælp, som borgere i hjemløshed i øvrigt kan have brug for.
 

Servicelovens paragraffer om formål  og indsatser på voksenområdet opererer med en målsætning om at skabe stabilitet og sikre en boligløsning med relevant støtte.

Det betyder, at borgeren i hjemløshed skal hjælpes ud af akutte vanskeligheder og støttes i at forblive i egen bolig.

viser en der skriver med en kuglepen Servicelovens § 141 SUL døgn og ambulantbehandling

Servicelovens § 141 om handleplaner – Sammenhængende indsatser

Kommunerne er forpligtede til, at tilbyde sociale handleplaner til borgere med betydeligt nedsatte fysiske- og/eller psykisk funktionsevne eller væsentlige sociale problemer.

Formålet med en social handleplan er netop, at klargøre målet med indsatsen, at sikre en sammenhængende og helhedsorienteret indsats og at tydeliggøre forpligtigelsen for alle involverede personer, instanser og forvaltningsgrene. Samtidig skal den sociale handleplan medvirke til at styrke den enkeltes indflydelse på sagsbehandlingen.

På hjemløshedsområdet er udarbejdelse af handleplaner og koordinering af indsatserne særligt relevant, da der er tale om en mobil gruppe med ustabile boligforhold. Gruppens sammensatte problemer nødvendiggør ofte medvirken fra andre myndigheder og forvaltningsgrene, behandlingssystemet, kriminalforsorgen m.m. for at kunne tilvejebringe de rette tilbud,.

Som det fremgår af ovenstående opsamler den sociale handleplan mange af de grundlæggende bestemmelser retssikkerhedsloven indledes med. Også af denne grund er udarbejdelse af en social handleplan medvirkende til at sikre udsatte borgeres retssikkerhed.

Kilde: Socialstyrelsen