Føvling Forsorgshjem

Hvad er et forsorgsforløb i Føvling?

Føvling forsorgshjem/omsorgshjem er for mennesker, der er hjemløse/funktionel hjemløse.

Vi indskriver via Serviceloven § 110. Vi har 12 pladser – På vores forsorgshjem i Føvling.

Målgruppen er voksne mennesker, der har haft et mangeårigt misbrug. Et misbrug som ofte har haft store fysiske, psykiske og sociale konsekvenser.

Mennesker som har behov for støtte og vejledning fysisk, psykisk og socialt. Tilbuddene er til mennesker som er motiveret for at stoppe et misbrug, samt er åbne overfor personlig udvikling, således at livet fremover vil forme sig anderledes end hidtil.

Omsorgshuset tilbyder et helhedsorienteret opholdsforløb hvor kerneydelsen og fornemste opgave er at hjælpe den enkelte borger til at opnå et så selvstændigt og meningsfyldt liv som muligt.

Der tilbydes således omsorg, ADL træning, social træning og arbejdstræning.

Hvad er serviceloven §110

Boformer efter servicelovens § 110
Ifølge servicelovens § 110 skal Kommunalbestyrelsen tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer med særlige sociale problemer, som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig, og som har behov for botilbud og for tilbud om aktiverende støtte, omsorg og efterfølgende hjælp.

Optagelse i boformer kan ske ved egen henvendelse eller ved henvisning fra offentlige myndigheder. Statistikken omfatter de egentlige botilbud, der drives af regionen eller kommunen samt selvejende og private botilbud, der drives efter overenskomst eller aftale med regionen eller kommunen.

Statistikken indeholder døgnophold, hvor brugeren har tilbud om ophold hele døgnet. Det omfatter egentlige døgntilbud i § 110-boformer, hvor der er døgnbemanding, ophold i udflytterboliger samt pladser på afrusningsafsnit (sygeafdeling) i tilknytning til boformen. Natophold, hvor udskrivningen sker i det efterfølgende døgn, sidestilles med døgnophold. Boformer efter § 110 i Danmark omfatter forsorgshjem, herberger, krisecentre (dog ikke krisecentre for voldsramte kvinder), familie institutioner, mv.