Omsorg

Omsorg

Trine Fynbo

Skrevet af: Socialpædagog

Ressource & omsorgshuset

Omsorgshuset er et forsorgshjem, for mennesker, som har haft et længerevarende misbrug. Mennesker som har behov for støtte og vejledning fysisk, psykisk og socialt. Tilbuddene er til mennesker som er motiveret for at stoppe et misbrug, samt er åbne overfor personlig udvikling, således at livet fremover vil forme sig anderledes end hidtil.

Omsorgshjemmet tilbyder et helhedsorienteret opholdsforløb hvor kerneydelsen og fornemste opgave er at hjælpe den enkelte borger til at opnå et så selvstændigt og meningsfyldt liv som muligt. Der tilbydes således omsorg, ADL træning, social træning og arbejdstræning.

Målgruppen er voksne mennesker, der har haft et mangeårigt misbrug. Et misbrug som ofte har haft store fysiske, psykiske og sociale konsekvenser.

Formålet med opholdet

  • At skabe et fordomsfrit miljø, som i vid udstrækning tilgodeser borgerens individuelle ønsker og behov.
  • At medvirke til at hver enkelt borger oplever livskvalitet ud fra den enkeltes evner og forudsætninger.
  • At tage udgangspunkt i den enkeltes forudsætninger for derved at skabe en tryg og forudsigelig hverdag, som borgeren kan identificere sig med.
  • At synliggøre, stimulere og udvikle den enkelte borgers ressourcer

Vores indsats

  • Vi vil understøtte den enkelte borges udvikling til selvrespekt, sundhedens fremme og styrkelse af perspektiver for den enkeltes fremtid.
  • Vi vil sikre optimale muligheder for omsorg, pleje, støtte, og bo træning.
  • Vi vil bidrage til personlig udvikling, netværksforbedring og til afklaring af mulighederne for beskæftigelse.

Det grundlæggende mål er, at hver enkelt borger skal føle sig værdsat. Vi er af den opfattelse, at det giver grobund for udvikling og dermed øget livskvalitet. Et mål er også, at hver enkelt borger, gennem opholdet får mulighed for at bryde med det tidligere og uønskede misbrug

Netværk

Når man er borger på Omsorgshjemmet Det Gode Liv, er der mulighed for at lære nye mennesker at kende og indgå i relationer på kryds og tværs, nøjagtig som man har lyst og energi til. Alle får kendskab til AA og NA´s fællesskab.

I det tilfælde at en borger under sit ophold ønsker at genoprette brudte relationer, eller til at tage kontakt til hvem der nu måtte være relevant, er medarbejderne behjælpelige med dette. Ligesom medarbejderne gerne hjælper med kontakt til forskellige offentlige instanser.

Borgere som bor på Omsorgshjemmet er velkomment til at have besøg af familie og venner, hver søndag kl.13-17 under forudsætning af, at de pårørende ikke er påvirkede af rusmidler/medicin. Og at borger er medicinfri.